KSh2,100
KSh5,999
KSh6,500
KSh8,500
KSh8,500
KSh9,999